Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Trafik Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (10 Ocak 2013 tarihinden beri ''İçişleri Komisyonu''nda beklemekte)

28.12.2012

 

 

 

 

TRAFİK İÇİN İKİ AYRI SİGORTA YAPTIRMA ZORUNLULUĞU KALKACAK

 

 

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, araç sahiplerinin arabaları için iki ayrı sigorta (Trafik sigortası ile Kasko sigortası) yerine tek sigorta ile yetinmelerini sağlayacak yasa önerisini TBMM Başkanlığına sundu.

Ekşi, Karayolları Trafik Kanununun 13 maddesinde değişiklik yapılmasını öngören önerisinin aynı araç için iki ayrı sigorta yaptırmaktan doğan sakıncaları gidereceğini söyledi. Ekşi, “bugünkü uygulama araç sahiplerinin sigorta şirketlerine yaptığı prim ödemesinin gereksiz yere yükselmesine yol açtığını” belirttikten sonra “bir yandan bürokratik işlemlerin çokluğundan yakınıyor öte yandan gereksiz bürokrasi üretiyoruz. Onunla da yetinmeyip temelde aynı amaç için iki ayrı ödeme yapıyoruz. Her aracın bir kişiye ait olduğunu varsayarsak 17 milyon insanı boşu boşuna yokuşa sürüyoruz. Bu anlamsız eziyete son vermek için sigorta poliçesini ikiden teke indirmeyi öngören öneriyi hazırladım. Sanıyorum sigorta masrafının gereksiz kısmından kurtulanlar bundan memnun olur” dedi.

Öneri TBMM’de kabul edilir de yürürlüğe girerse, halen “Paket Poliçe” denen ancak fiilen uygulamadan doğan model, Hazine Müsteşarlığının yapacağı düzenleme ile resmi bir zemine oturacak, halen çeşitli ihtilaflara yol açan uygulama tutarlı kurallara bağlanmış olacak ve en önemlisi vatandaşın sigorta gideri –rekabetin sağlayabildiği ölçüde- aşağıya çekilmiş olacak.

 

 

 

GENEL GEREKÇE

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde Ekim 2012 sonu itibariyle 16 milyon 901 bin adet motorlu kara taşıtı vardı. TÜİK bunların yüzde 50.6’sının (8 milyon 350 bin) otomobil, yüzde 16.4’ünün  (2 milyon 700 bin) kamyonet, yüzde 15.7’sinin  (2 milyon 570 bin) motosiklet, yüzde 4.4’ünün (740 bin) kamyon, yüzde 1.4’ünün (226 bin) otobüs, yüzde 2.3’ünün (390 bin) minibüs olduğunu bildirmektedir. 

Karayolları Trafik Kanunu, yaklaşık 17 milyon taşıt aracının trafiğe çıkabilmesi için biri Tescil Belgesi diğeri Mali Sorumluluk Sigortası olmak üzere iki temel belgenin varlığını şart koşmaktadır. Buna rağmen Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’nin verilerine göre bu yaklaşık 17 milyon aracın yüzde 21.3’ü, bir diğer ifadeyle 3 milyon 512 bin 848’i, sigortasız olarak trafikte dolaşmaktadır.

Sözü edilen iki belgeden Mali Sorumluluk Sigortası (halk arasındaki deyimle Trafik Sigortası) bilindiği gibi “aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zarar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu” teminat altına almaktadır.

Birçok araç sahibi bu teminatı yeterli bulmadığı için bir de, kendi aracını ve kendi aracı içindekilerin zararını güvence altına alan Kasko sigortası yaptırmaya ihtiyaç duymakta böylece aynı araç için iki ayrı sigorta poliçesi düzenlenmesi gibi, ilk bakışta bile makul görünmeyen bir durum doğmaktadır.

Oysa, hem mali sorumluluğu korumak hem de iki ayrı poliçe düzenlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmak mümkündür. Bunun için yapılması gereken şey:

a) İsteyenin sadece mali sorumluluk sigortası ile yetinmesine;

b) İsteyenin de mali sorumluluğu da içeren (bir bakıma kasko sigortası görevi de yapan) sigorta yaptırmasına olanak sağlamaktır. 

Bugün fiilen iki sigortayı birlikte yapan sigorta şirketleri vardır. Biri mali sorumluluk, öteki kasko olmak üzere iki ayrı sigorta işlemini içeren uygulamaya Paket Poliçe denilmektedir.  

Ancak bu fiili durum sigortacılıkla ilgili esasları düzenleme yetkisine sahip Hazine Müsteşarlığı ve bu müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık düzenlemesine dayanmadığı için hem vatandaşın gereksiz yere yüksek prim ödemesine yol açmakta hem de düplikasyonlara, çelişkili uygulamalara ve ihtilaflara sebep olmaktadır. 

Öneri bu sakıncaları bertaraf etmek için Hazine Müsteşarlığının, mali sorumluluk sigortası gibi mali sorumluluk da içeren sigortanın esaslarını belirlemesini öngörmektedir. 

Öte yandan, bu öneriyle yasal zemine kavuşturulması istenen Kapsamlı Sigorta uygulaması halen Kanada, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde vardır. Öneriyle istenen aynı uygulamanın Türkiye’ye de getirilmesidir.   

Sonuç olarak yasa önerisi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun araçların “mali sorumluluk sigortası” olmadan trafiğe çıkamayacağına ilişkin temel kuralını korurken bunu da içeren tek sigorta poliçesi ile sorunu çözmeyi amaçlamaktadır.

Karayolları Trafik Kanununun 24; 34; 91; 92; 93; 97; 99; 101; 102; 104; 105; 106 maddeleriyle EK Madde 8’i değiştirmeyi amaçlayan önerinin tamamı, yukarıdaki gerekçenin sınırları içinde kalmaktadır.    

                          -------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YASA ÖNERİSİ

 

Madde 1- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

TRAFİK BELGESİ VERİLMESİ İÇİN ZORUNLU BELGELER:  

 

Madde 24 - (Değişik fıkra: 18/01/1985 - KHK 245/9 md.; Aynen kabul: 28/03/1985 - 3176/9 md.) Trafik belgesi verilebilmesi için araca ait tescil belgesi ile mali sorumluluk içeren sigorta belgesinin ibrazı zorunludur.

 

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarının verilmesi şartları, geçerlilikleri, süreleri, nicelik ve nitelikleri ile diğer esaslar yönetmelikte gösterilir.

 

 

 

Madde 2- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 34’üncüi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ARAÇLARIN MUAYENESİ:  

 

Madde 34 - Trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığı ekonomik yapıları da, dikkate alınmak suretiyle belirli zamanlarda muayene edilerek tespit edilir.

 

(Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/14 md.)Geçerli teminat tutarları üzerinden mali sorumluluk içeren sigorta yaptırılmamış araçlar, muayeneye alınmazlar.

 

Motorlu araçların muayenelerinin, yönetmelikte belirtilen süreler içinde yaptırılması zorunludur.

 

(Değişik fıkra: 25/06/1988 - KHK-330/3 md.; Aynen kabul : 31/10/1990 - 3672/2 md.) Muayene süresi dolmadan kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile üzerinde değişiklik 

yapılan araçların ayrıca özel muayenesi zorunludur. Bu muayeneler öncelikle yapılır.

 

Karayollarında kullanılmakta olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol edilerek her an muayeneleri yapılabilir.

 

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Muayene süresi geçirilen veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması zorunlu olduğu halde yaptırılmamış araçları kullanan sürücüler, 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

 

(Ek fıkra: 16/07/2004 - 5228 S.K./44.mad) *1* Bu araçlar trafikten men edilir ve en yakın muayene istasyonuna gönderilirler.

 

(Ek fıkra: 16/07/2004 - 5228 S.K./44.mad) *1* Muayene istasyonu açma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler; muayeneleri süresi içinde yaptırılmayan veya geç yaptırılan araçlara ilişkin bilgileri, şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir tutanak ile en yakın trafik kuruluşuna bildirir. Trafik kuruluşuna iletilen tutanaklar hakkında bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 

Madde 3- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 91’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

SİGORTA  YAPTIRMA ZORUNLULUĞU:  

 

Madde 91 - (Değişik madde: 17/10/1996 - 4149/33 md.)

 

İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk içeren sigorta yaptırmaları zorunludur.

 

Mali sorumluluk içeren sigortaya ilişkin primler peşin ödenir. Ancak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlık primlerin taksitler halinde tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

 

(Değişik fıkra: 21/02/2001 - 4629 S.K./6. md.;Değişik fıkra: 14/07/2004 - 5217 S.K./12.mad) *1* *2* Sigorta yaptıranların, sigorta şirketlerine ödeyecekleri sigorta priminin % 5'i oranındaki tutar, sigorta şirketi tarafından tahsil edildiği ayı takip eden ayın en geç 20'sine kadar İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

 

(Mülga fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 58. mad.)

 

Geçerli teminat tutarları üzerinden sigortası bulunmayan araçlar trafikten men edilir.

 

(Değişik fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 58. mad.) Yabancı plakalı taşıtların Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre Türkiye'de geçerli sigortaları yoksa bunlar için gerekli mali sorumluluk sigortası Türkiye sınırlarına girişleri sırasında yapılır.

 

(Ek fıkra: 02/12/2004 - 5265 S.K./1.mad) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde, ortak savunma veya barış harekâtı çerçevesinde Türkiye'de harekât, eğitim veya tatbikat maksadıyla bulunmasına izin verilen yabancı silâhlı kuvvetlerin neden olabileceği hasar ve zararların tazmini konularının özel bir anlaşmayla düzenlendiği hallerde, bu kapsamda Türkiye'ye girecek yabancı askerî araçlar bakımından bu madde hükmü uygulanmaz.

 

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262 S.K./4 md.) Bu madde hükmüne uymayanlar 1 800 000 lira para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

Madde 4- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 92’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

SİGORTA DIŞINDA KALAN HUSUSLAR:  

 

Madde 92 - Aşağıdaki hususlar, sigorta kapsamı dışındadırlar.

 

a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,

 

b) İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler,

 

c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler,

 

d) Bu Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mali sorumluluk sigortası teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,

 

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,

 

f) Manevi tazminata ilişkin talepler.

 

 

 

Madde 5- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 93’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

EN AZ SİGORTA TUTARLARI:  

 

Madde 93 - (Değişik madde: 17/10/1996 - 4199/34 md.)

 

Mali sorumluluk da içeren Kapsamlı Sigorta’nın genel şartları, teminat tutarları ile tarife ve talimatları Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

 

Tarife ve talimatların tespitinde; araç türleri; coğrafi bölge; sigorta süresi içinde herhangi bir hasar ödemesine neden olmayan işletenlerin primlerinin indirilmesi yoluyla ödüllendirilmesi, hasar ödemesine neden olan işletenlerin primlerinin yükseltilmesi yoluyla cezalandırılması ve gerekli görülen diğer hususlar dikkate alınır.

 

 

 

Madde 6- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 97’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

DOĞRUDAN DOĞRUYA TALEP VE DAVA HAKKI:  

 

Madde 97 - Zarar gören, mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir.

 

 

 

Madde 7- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 99’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ:  

 

Madde 99 - Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde mali sorumluluk da içeren sigorta (Kapsamlı Sigorta) sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.

 

Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder.

 

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

Madde 8- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 101’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

SİGORTA SÖZLEŞMESİ YAPMAYA YETKİLİ SİGORTA ŞİRKETLERİ VE SİGORTA YAPMA ZORUNLULUĞU:  

 

Madde 101 - Bu Kanunda öngörülen mali sorumluluk sigortası Türkiye' de kaza sigortası dalında çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri mali sorumluluk da içeren sigortayı yapmakla yükümlüdürler.

Mali sorumluluk sigortası ile mali sorumluluk da içeren sigortanın esasları Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilir. 

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigorta şirketleri,  ……….. TL para cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

 

Madde 9- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 102’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖZEL DURUMLAR  

 

MOTORLU ARAÇ RÖMORKLARI:  

 

Madde 102 - Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan dolayı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. Çekilen araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere tabidir.

 

Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumluluğunu da kapsar.

 

İnsan taşımada kullanılan römorklar, römork için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın en az mali sorumluluk da içeren sigorta (Kapsamlı Sigorta) tutarlarının kapsamına girmesi sağlanmadıkça, trafiğe çıkarılamaz.

 

Madde 10- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 104’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ MESLEKİ FAALİYETTE BULUNANLAR:  

 

Madde 104 - Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahibi, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlardan dolayı; işleten gibi sorumlu tutulur. Aracın işleteni ve araç için mali sorumluluk da içeren sigortayı (Kapsamlı Sigorta) yapan sigortacısı bu zararlardan sorumlu değildir.

 

(Değişik fıkra: 17/10/1996 - 4199/35 md.) Yukarıda yazılı teşebbüs sahipleri kendilerine bırakılan motorlu araçların tümünü kapsamak üzere esasları Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça tespit edilecek bir mali sorumluluk sigortası veya mali sorumluluk da içeren bir sigorta (Kapsamlı Sigorta) yaptırmaya ve denetimlerde bu sigortanın yapıldığını belgelemeye mecburdurlar.

 

İşletenin sorumluluk sigortasına ilişkin hükümler, burada da uygulanır. Motorlu araçları mesleki veya ticari amaçlar için elinde bulunduran teşebbüs sahipleri bu araçların yönetmelikte gösterilecek biçimde bir defterini tutmakla yükümlüdürler.

 

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükümlerine uymayan teşebbüs sahipleri, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

 

(Ek fıkra: 17/10/1996 - 4199/35 md.) İkinci fıkrada sözü edilen sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin bu işyerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.

 

 

 

Madde 11- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 105’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

YARIŞLAR:  

 

Madde 105 - Yarış düzenleyicileri, yarışa katılanların veya onlara eşlik edenlerin araçları ile gösteride kullanılan diğer araçların sebep olacakları zararlardan dolayı motorlu araç işleteninin sorumluluğuna ilişkin hükümler uyarınca sorumludurlar.

 

Yarışçıların veya onlarla birlikte araçta bulunanların uğrayacakları zararlarla, gösteride kullanılan araçların uğradıkları zararlardan dolayı sorumluluk genel hükümlere tabidir.

 

Yarış düzenleyicilerinin, yarışa katılanların ve yardımcı kişilerin yarış esnasında üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarını karşılamak üzere bir sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu gibi yarışlara izin vermeye yetkili olan makamın talebi üzerine Ticaret Bakanlığı durum ve şartlara göre en az sigorta tutarlarını belirlemekle görevlidir. Motorlu araçlar için yapılacak sigortalarda en az sigorta tutarları mali sorumluluk sigortasındaki tutarlardan az olamaz. Bu Kanunun zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıyı dava edebilmesine ilişkin 97 nci maddesi hükümleri ile zarar görenlerin birden çok olması haline ilişkin 96 ncı maddesi hükümleri burada da uygulanır.

 

Yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen bir yarışta vuku bulan zararlar, zarara sebep olan motorlu aracın sorumluluk sigortacısı tarafından karşılanır. Böyle bir durumda, sigortacı, yarış için özel bir sigortanın yapılmamış olduğunu bilen veya gerekli özenin gösterilmesi halinde bilebilecek olan işleten veya işletenlere rücu edebilir.

 

(Değişik fıkra: 04/07/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 07/02/1990 - 3612/59 md.) Bu madde hükümleri ortalama hızı saatte en az elli kilometrenin üstünde olan veya ulaşılacak hıza göre değerlendirme yapılması öngörülen motorlu araç veya bisiklet sporu gösterilerinde uygulanır. Bu hükümler, yarış güzergahının diğer trafiğe kapatılması halinde de geçerlidir. İçişleri Bakanlığı bu madde hükümlerinin, başka yarışlar bakımından da uygulanmasına karar verebilir.

 

 

 

 

Madde 12- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 106’ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

DEVLETE VE KAMU KURULUŞLARINA AİT ARAÇLAR:  

 

Madde 106 - (Değişik madde: 25/06/1988 - KHK - 330/7 md.; Aynen kabul: 31/10/1990 - 3672/6 md.)

 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı, bu Kanunun işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır. Bu kuruluşlar, 85 inci maddenin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere 101 inci maddedeki şartları haiz milli sigorta şirketlerine mali sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdürler.

 

 

Madde 13- 18 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun Ek Madde 8’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

 

SİGORTALILAR BİLGİ MERKEZİ:  

 

Ek Madde 8 - (Ek madde: 17/10/1996 - 4199/43 md. ; Mülga fıkra: 03/06/2007-5684 S.K./45.mad)

 

(Mülga fıkra: 03/06/2007-5684 S.K./45.mad)

 

(Ek fıkra: 03/06/2007-5684 S.K./39.mad) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, elde ettiği bilgileri, trafikten men edilecek araçların tespitinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığının emrine hazır tutar veya gerekli gördüğü birimlerine iletir.

 

Sigorta şirketleri, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla mali sorumluluk veya mali sorumluluk da içeren sigorta (Kapsamlı Sigorta)  poliçeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca istenilecek bilgileri vermek zorundadırlar.

 

Bu maddeye aykırı hareket eden sigorta şirketleri hakkında 101 inci maddedeki cezalar uygulanır.

 

 

Madde 14- Bu kanun Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

 

Madde 15- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.